Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - postępowanie 5
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 20 wrzesień 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - postępowanie 4
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 27 sierpień 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - postępowanie 3
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 27 lipiec 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 27 lipiec 2021 r. (załącznik)

Informacja z otwarcia ofert - 16 lipiec 2021 r. (załącznik)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - 15 lipiec 2021 r.(załącznik)

Odpowiedź na pytania wykonawcy - 6 lipiec 2021 r.(załącznik)

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - postępowanie 2
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 29 czerwiec 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 24 czerwiec 2021 r.

Dotyczy zamówienia pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 08 czerwiec 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Plan zamówień publicznych w roku 2021 - 25 maj 2021 r.

 


W celu określenia warunków w szkole zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami,demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, ustala się, co następuje:

 • O każdym przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązujących zasad w szkole powiadamiani są rodzice.
 • Próbę rozwiązania zaistniałego problemu szkoła realizuje zgodnie ze schematem postępowania interwencyjnego w szkole.
 • Pedagog lub wychowawca przeprowadza rozmowę inetrwencyjną z uczniem,
 • Pedagog lub wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami , podczas której dochodzi do wspólnego ustalenia dalszych działań wobec dziecka – przygotowanie kontraktu,
 • uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt , w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim reguł zachowania,
 • nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i pedagog,
 • uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej kierowani są do odpowiednich instytucji,
 • złamanie zasad kontraktu (dalsze używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia, brak współpracy ze strony rodziców) powodują konieczność podjęcia przez szkołę innych działań przewidzianych prawem:
 • zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 • zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
 • W przypadku ucznia, u którego nie można jednoznacznie stwierdzić zażycia środków psychoaktywnych pedagog lub wychowawca przeprowadza test na zawartość narkotyków w organiźmie, po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica.
 • W przypadku ucznia, który przyszedł do szkoły pod wpływem środków odurzających i w związku z tym występuje zagrożenia zdrowia, szkoła zapewnia uczniowi niezbędną opiekę medyczną (pielęgniarkę lub w razie potrzeby wzywa pogotowie) i powiadamia rodziców.
 • Policja jest wzywana w przypadku:
 • gdy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych osób,
 • znalezienia na terenie szkoły substancji psychoaktywnych,
 • gdy istnieje silne podejrzenie, że uczeń posiada substancje psychoaktywne.
 • W klasie ucznia bądź uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących zasad, są prowadzone przez wychowawcę zajęcia profilaktyczne adekwatnie do powstałego problemu.
 • Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez odpowiednio przygotowanego do tego celu pracownika szkoły.

  Dokumenty szkoły w załącznikach.

 

 

 

Główne zadania Pedagoga Szkolnego

(wynikające z rozp.MENiS z dnia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i wychowawców, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej;
 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  • współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami, m.in.: z Centrum Terapii Uzależnień, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Policją i innymi wynikającymi z bieżących potrzeb.

Ponadto!!!!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej.
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


Szkoła prowadzona przez:

 

 

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

Rogoziniec 115
66-210 Zbąszynek

tel/fax: 68 38 40 241

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      Biuletyn informacji publicznej       

Inspektor Danych Osobowych

Agnieszka Chwałkowska

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.