Główne zadania Pedagoga Szkolnego

(wynikające z rozp.MENiS z dnia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i wychowawców, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej;
 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  • współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami, m.in.: z Centrum Terapii Uzależnień, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Policją i innymi wynikającymi z bieżących potrzeb.

Ponadto!!!!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej.
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.