1. Czesne za internat wynosi:
  • opłata stała – 60 zł
  • stawka dzienna za wyżywienie od poniedziałku do czwartku – 15 zł
  • stawka dzienna w piątek – 13 zł
  • stawka za wyżywienie w weekendy (sobota i niedziela) – 35 zł
  • odpłatność może ulec zmianie.
 2. Opłaty za pobyt syna/córki w internacie pobierane są z góry.
 3. Termin płatności upływa z dniem 15-tego każdego miesiąca.
 4. Opłata stała za internat nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności syna/córki.
 5. W przypadku nieobecności syna/córki w internacie, rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie licząc od następnego dnia po zgłoszeniu, pod warunkiem nieobecności powyżej dwóch dni.
 6. Opłatę stałą i za wyżywienie należy wpłacać w sekretariacie lub na konto:
  NBP o/Zielona Góra 65 1010 1704 0063 2113 9134 0000